BENDRADARBIAVIMO IR PARTNERYSTĖS SUTARTIS

×
resourceValue

TRIŠALĖ BENDRADARBIAVIMO IR PARTNERYSTĖS SUTARTIS

Sutartis sudaroma tarp renginio „Mamų mugė“ dalyvio, - toliau sutartyje vadinamo Partneriu, VŠĮ „Mamų mugė“, kurios registruota buveinė Švyturio g. 19-20, Vilnius, įm.k. 303101630, atstovaujamos direktorės Lauros Vyšniauskienės toliau – Organizatoriaus ir UAB „Lotosų jūra“, kurios registruotos buveinės adresas yra Šaulio g. 9, LT-12189 Vilnius, į.k. 300514289, atstovaujamos direktorės Jurgos Barboros Jauniškienės, toliau – Renginio vykdytojas:

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Ši sutartis sudaroma dėl Partnerio prekių pardavimo renginyje „Mamų mugė“ sąlygų nustatymo. Pagal šią Sutartį Organizatorius ir Renginio vykdytojas suteikia Partneriui teisę parduoti savo prekes renginyje “Mamų mugė” (toliau – Renginys). Partnerio prekės Renginio metu perduodamos Renginio vykdytojui, neperduodant jam nuosavybės teisės iki to momento, kol jos nėra parduodamos ar kitu pagrindu perduodamos trečiosioms šalims. Renginio

vykdytojas prekes išsaugo iki jos bus parduotos, grąžintos arba perduotos Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2. Organizatorius rūpinasi švietėjiška renginio puse, skatina atsakingą vartojimą, ekologišką gyvenimo būdą, socialinį atsakingumą, labdaringą veiklą ir aukojimą bei savanorystę.

1.3. Renginio vykdytojas teikia paramą Organizatoriui ir vykdo techninį renginio aptarnavimą.


2. ORGANIZATORIUS ĮSIPAREIGOJA:

2.1. prisidėti prie Renginio organizavimo ir vykdymo parduodant Partnerio perduotas prekes;

2.2. teikti visą su Renginiu susijusią informaciją puslapyje www.mamumuge.lt;

2.3. organizuoti Renginį iš anksto paskelbtu metu pagal puslapyje www.mamumuge.lt nurodytą tvarkaraštį ir darbo laiką;

2.4. suteikti Partneriui galimybę naudotis www.mamumuge.lt sukurta prieiga prie profilio ir susikurti savo individualią paskyrą, skirtą tik vienam asmeniui;

2.5. informuoti Partnerį jo individualioje paskyroje esančioje pranešimų skiltyje įvykus iš anksto nenumatytiems pakeitimams;

2.6. vykdyti savanorių atranką, rengti specializuotus apmokymus ir organizuoti savanorių veiklą mugės metu;

2.7. skatina ir prižiūri mainus, aukojimą labdaros projektui ir labdarą daiktais;

2.8. atsako už labdaros daiktais tvarkymo organizavimą, kurie gauti iš Renginio vykdytojo, pasibaigus daiktų atsiėmimo terminui;

2.9. organizuoja moksleivių veiklinimo valandas.


3. RENGINIO VYKDYTOJAS ĮSIPAREIGOJA:

3.1. remti renginį bei teikti paramą Organizatoriui;

3.2. vykdyti Partnerio perduotų prekių pardavimą;

3.3. išnuomoti patalpas, prižiūrėti, palaikyti jose tvarką renginio metu;

3.4. vykdyti reklaminę renginio kampaniją;

3.5. užtikrinti kompiuterių, spausdintuvų, skanerių, kasos įrangos nuomą ir priežiūrą;

3.6. atviros prekybos dienomis užtikrinti apsaugą, apsaugos vartelius, vagystės atveju, kreiptis ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis;

3.7. užtikrinti informacinį patalpų apipavidalinimą, svarbiausius ženklus ir salės nuorodas;

3.8. suteikti Partneriui galimybę išankstiniam apsipirkimui pagal iš anksto nurodytą grafiką;

3.9. pervesti Organizatoriaus iš anksto skelbiamam labdaros projektui Partnerio paaukotą sumą, atskaičius netiesiogines administracines ir apskaitos išlaidas, susijusias tik su paramos administravimu, jei tokios susidarytų. Partnerio paaukota suma bus išskaičiuota iš gautų Partnerio pajamų, pardavus prekes, atskaičius komiso mokestį.

3.10. perduoti Organizatoriui daiktus, kurie lieka neatsiimti po renginio;

3.11. Šalys susitaria, kad renginiui pasibaigus, aukojamos sumos dydis negali būti keičiamas.


4. PARTNERIS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. perduodant prekes Renginio vykdytojui, pasirašyti prekių Priėmimo – perdavimo aktą, kuris

yra neatsiejama šios sutarties dalis (Priedas Nr.1.);

4.2. susipažinti su renginio „Mamų mugė“ taisyklėmis ir Partnerio kodeksu, kurie yra laikomi neatskiriama šios sutarties dalimi ir pateikiami svetainėje www.mamumuge.lt;

4.3. pritvirtinti etiketes ant parduodamų prekių ir nustatyti jų kainas;

4.4. pažymėti išpardavimo paukščiuku tų prekių etiketes, kurios gali būti parduotos, su 20 ir/arba

50 procentų, ir/arba 70 procentų nuolaida renginio tvarkaraštyje numatytomis dienomis;

4.5. pažymėti etiketėje prekes paukščiuku “Labdarai” kurios pasibaigus prekybos laikui bus perduotos labdarai;

4.6. atsiimti prekes nurodytą dieną ir valandą paskelbtą www.mamumuge.lt. Neatsiimtos prekės

bus perduotos labdarai;

4.7. pateikti geros būklės prekes, švarias ir tvarkingas su veikiančiomis baterijomis (jei reikalingos baterijos), t.y. atitinkančias saugumo ir higienos reikalavimus. Drabužius pateikti sukabintus ant vielinių pakabų. Neviršyti taisyklėse numatyto prekių limito. Jei prekių kokybė yra abejotina ar prasta, Organizatorius pasilieka teisę prekių nepriimti ar pašalinti iš prekybos;

4.8. dalyvauti mugėje tik savo vardu, dalyvio identifikacijai pateikti asmens dokumentą, būti atsakingu už savo sukurtą asmeninio profilio naudojimą, taip pat pateikti asmens dokumentą pristatant ir atsiimant prekes;

4.9. pateikti teisingus savo asmens duomenis registracijos metu - vardą, pavardę, asmens kodą, elektroninį paštą. Vardą ir pavardę Partneris įrašo didžiosiomis lietuviškomis raidėmis.

4.10. palaikyti švarą ir tvarką renginio teritorijoje ir nedaryti patalpoms, inventoriui bei įrenginiams žalos, priešingu atveju, Organizatorius ar Renginio vykdytojas turi teisę reikalauti kompensacijos;

4.11. pristatyti, išdėlioti bei kabinti prekes salėje tvarkingai, pagal nurodytą ženklinimą, skirstant pagal rūšį, dydį. Šiam tikslui gali būti įsigyjama išnešiojimo paslauga;

4.12. pristatyti prekes asmeniškai. Partneris gali perduoti savo prekes kitam mugėje dalyvaujančiam Partneriui kartu su savo asmens dokumento kopija.


5 PARTNERIO PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI

5.1 Partneris patvirtina, kad šios sutarties sudarymo dieną yra pilnametis asmuo;

5.2. Partneris patvirtina, jog jam yra žinoma, kad Organizatorius ar Renginio vykdytojas nėra atsakingi už trečių asmenų sugadintas ar pavogtas prekes;

5.3. Partneris patvirtina, kad yra informuotas, kad prekių priėmimo ir atsiėmimo metu vaikai iki 14 m. į Renginio salę yra neįleidžiami, kadangi Organizatorius ar Renginio vykdytojas negali užtikrinti jiems saugios aplinkos. Partneris patvirtina, kad jam vis dėlto atvykus su vaikais iki 14 m., jis privalės įsigyti išnešiojimo paslaugą.

5.4. Partneris patvirtina, kad yra informuotas apie tai, kad Renginio metu gali būti filmuojama ir fotografuojama, ir Vykdytojas arba Organizatorius gali naudoti Renginio metu padarytus video įrašus arba nuotraukas svetainėje www.mamumuge.lt arba Mamų mugės socialinių tinklų paskyrose.

5.5. Sutinka, kad būtų renkami, saugomi ir tvarkomi šios sutarties 8 dalyje nurodyti jo asmens duomenys ir patvirtina, kad supranta savo atsakomybę už neteisingų asmens duomenų arba ne savo asmens duomenų nurodymą savo paskyroje.


6. PREKIŲ REALIZAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Renginio vykdytojas sumoka Partneriui sumą už parduotas prekes, išskaitydamas 30% komisinį atlyginimą;

6.2. Renginio vykdytojas, lėšas už parduotas prekes, per 15 (penkiolika) darbo dienų, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo renginio „Mamų mugė” dienos, įsipareigoja pervesti į asmeninę sąskaitą, esančią bet kuriame Lietuvos banke, jeigu sąskaita nenurodyta lėšos pervedamos į sąskaitą esančią www.paysera.lt, kuri Partnerio turi būti sukurta tuo pačiu el. paštu, kuriuo Partneris yra užsiregistravęs „Mamų mugės“ sistemoje;

6.3. Partneris sutinka, kad po mugės iš pelno būtų išskaičiuota permoka, jeigu tokia buvo susidariusi ir Organizatorius ar Renginio vykdytojas apie tai iš anksto buvo pranešę;

6.4. Renginio vykdytojas su permokos negrąžinusiu Partneriu nedelsiant nutraukia sutartį be atskiro įspėjimo;

6.5. Partneris pasirenka, kokios trukmės renginyje dalyvauja: sumoka 10 (dešimt) eurų registracijos mokestį už dalyvavimą  trumpesnėje mugės prekyboje arba 18 (aštuoniolika) eurų registracijos mokestį už dalyvavimą ilgesnėje mugės prekyboje. Mokestis mokamas registracijos metu. Nutraukus sutartį mokestis nėra grąžinamas.

6.6. Partneris sutinka, kad po mugės iš pelno būtų išskaičiuotas 8 eurų išrūšiavimo mokestis atsiimantiems 50 ir daugiau prekių, 10 eurų išrūšiavimo mokestis atsiimantiems 80 ir daugiau prekių; 20 eurų išrūšiavimo mokestis atsiimantiems 100 ir daugiau prekių


7. YPATINGOS SĄLYGOS

7.1. Jeigu kuri nors iš šalių negali įvykdyti sutarties sąlygų dėl ypatingų aplinkybių (Force Majeure), nedelsdama informuoja apie tai kitą Sutarties šalį ir nurodo priežastis, dėl kurių negali įvykdyti Sutarties. Tokiu atveju Sutarties šalis nėra materialiai atsakinga už sutarties nevykdymą.


8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Organizatoriaus ir Vykdytojo pagal šią Sutartį tvarkomi Partnerio duomenys ir informacija gali būti laikomi asmens duomenimis. Tokiu atveju, Partnerio asmens duomenų tvarkymui yra taikoma šios Sutarties 8 skyriaus nuostatos, o Organizatorius ir Vykdytojas yra laikomi Partnerio asmens duomenų valdytojais.

8.2. Organizatorius ir Vykdytojas tvarko Partnerio asmens duomenis laikydamiesi LR asmens duomenų apsaugos įstatymo, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir kitų taikytinų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių, teisės aktų.

8.3. Šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu bei pagrindu, o taip pat rinkodaros tikslais bei tam, kad informuotų Partnerį apie būsimus Renginius, Organizatorius ir Vykdytojas tvarko tokius Partnerio asmens duomenis:

8.4.1. Partnerio paskyroje svetainėje www.mamumuge.lt nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, korespondencijos adresas, pašto kodas, miestas, telefonas, el. pašto adresas)

8.4.2. Informacija susijusi su Partnerio prekėmis;

8.4.3. Informacija susijusi su atsiskaitymais su Partneriu;

8.4.4. Partnerio finansiniai dokumentai (Partneriui mokėtinos sumos, komisinio mokesčio dydis, labdarai skirtų lėšų dydis ir kt.) ir Partneriui išmokėtų sumų deklaravimo Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenys (pavyzdžiui, VMĮ forma FR0471, jeigu Partneriui išmokėtos sumos yra 60 (šešiasdešimt) eurų ir daugiau);

8.4.5. Banko sąskaitos numeris, bankas, banko kodas;

8.4.6. Kiti šioje Sutartyje numatyti ar Partnerio paskyroje nurodyti duomenys;

8.5. Šios Sutarties 7.4 punkte nurodyti Partnerio asmens duomenys yra reikalingi Sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Partneriui nepateikus šių duomenų, Organizatorius ir Vykdytojas negalės sudaryti šios Sutarties.

8.6. Organizatorius ir Vykdytojas perduos Partnerio asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda Organizatoriui ir Vykdytojui vykdyti šią Sutartį renginio vykdymo, buhalterinės apskaitos ir IT sistemų organizavimo tikslais.

8.7. Partnerio asmens duomenys bus saugomi šios Sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po jos galiojimo pabaigos. Partnerio asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu tokį saugojimo terminą nustato taikytini teisės aktai.

8.8. Partneris turi šias teises, susijusias su jo asmens duomenimis:

8.8.1. prašyti, kad Organizatorius ir Vykdytojas leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

8.8.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

8.8.3. teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Organizatoriui ir Vykdytojui;

8.8.4. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis po sutikimo atšaukimo (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui);

8.8.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).

8.9. Partneris gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipiantis į Organizatorių ir Vykdytoją el. paštu info@mamumuge.lt arba telefonu 8 657 77707.

 

9. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios sutarties pagrindu.

9.2. Sutartis yra vienkartinio galiojimo, skirta aptartam renginiui. Ši sutartis nutraukia visas prieš tai tarp šalių galiojusias sutartis.

9.3. Visi ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties ar jos Priedų vykdymo, turi būti sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

PATVIRTINAME, KAD PERSKAITĖME, TEISINGAI SUPRATOME ŠIĄ SUTARTĮ IR SUTINKAME SU VISAIS JOS PUNKTAIS.

 

Organizatorius:

Viešoji įstaiga “Mamų mugė”

Švyturio g. 20-19, Vilnius

Įm.kodas 30310163

PVM mokėtojo kodas LT100008933919

Direktorė Laura Vyšniauskienė

 

Renginio vykdytojas:

UAB „Lotosų jūra“

Šaulio g. 9, Vilnius

Įm. Kodas 300514289

PVM mokėtojo kodas LT100002059811

Direktorė Jurga Barbora Jauniškienė